Dr EA Borgerschool (Joure) | Scholen op de kaart (2024)

Koningin Julianalaan 3 8501 HL Joure

Dr EA Borgerschool (Joure) | Scholen op de kaart (1)
 • Basisonderwijs
 • Protestants-christelijk
 • 98 leerlingen
 • Download de Schoolgids

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Dr. E.A. Borgerschool in Joure. De Dr. E.A. Borgerschool is gevestigd in een eigen vleugel van De Brede School Joure Zuid. Kinderen werken bij ons met verschillende arrangementen die aansluiten bij hun niveau. Kinderen werken aan een eigen ontwikkeling die zichtbaar wordt in een persoonlijk digitaal portfolio. Samen Jezelf Ontdekken is onze missie. Als je gelooft in jezelf kun je zoveel meer!

Missie en visie

 • Wat is de missie en visie van deze school?

  SAMEN JEZELF ONTDEKKEN. VISIE / MISSIE / KERNWAARDEN

  Onze visie: Geloven in, hoop, liefde en vertrouwen zien we als de basis voor een gelukkig leven. Jezelf goed ontwikkelen kun je alleen als je gezien wordt en jezelf ziet. Je hebt daarvoor een liefdevolle, respectvolle en veilige omgeving en begeleiding nodig. Om verder te komen en te groeien als mens vinden wij belangrijk: – samen leren – verantwoordelijkheid leren nemen en – positief communiceren. Een rijke leeromgeving heb je nodig om te ontdekken wat voor jou interessant is en waar jij goed in bent.

  Onze missie: Kinderen laten ervaren dat wij in ze geloven en kinderen laten ervaren in zichzelf te mogen geloven. Hen positief stimuleren om.

  • Eigen keuzes te maken
  • Eigen doelen te stellen
  • Kinderen vaardigheden meegeven die ervoor zorgen dat ze goed en positief kunnen functioneren in de wereld van vandaag. Als je gelooft in jezelf is zo veel mogelijk

  VIER KERNWAARDEN

  1.Gezien worden / samen. Aandacht, gehoord en gezien worden heb je als mens nodig. Door het leren samenwerken en positief communiceren kom je zo veel verder dan alleen.Gezien worden geeft motivatie.

  2. Werken aan talenten. Ieder kind heeft een eigen wijze van ontwikkelen en leren. We willen onze leerlingen stimuleren hun eigen doelen te bepalen, leren ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze verder kunnen en willen ontwikkelen.Door aandacht voor je talent kom je in beweging.

  3.Een rijke leeromgeving. Het aanbod is veelzijdig en uitdagend zodat kinderen op verschillende manieren kunnen leren.

  • Leren binnen en buiten de school.
  • Gebruik maken van moderne communicatiemiddelen.
  • Kennismaken en werken met nieuwe technieken, materialen en methoden.

  Van een rijke leeromgeving krijg je energie.

  4. Veiligheid. Voor het goed kunnen functioneren is en prettige speel-leersfeer voorwaarde nummer één. In onze aanpak staan centraal: -positief waarderen -het bieden van structuur -kinderen leren kijken naar hun eigen gedrag. -kinderen leren positieve keuzes maken.Voel je je veilig dan voel je vrijheid.

Kenmerken van de school

 • Gezien worden geeft motivatie
 • Talent brengt beweging
 • Rijke leeromgeving/ energie
 • Veiligheid geeft vrijheid
 • Possitive behavior support

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er wordt in schooljaar 2022/2023 gewerkt met 6 groepen.

Groep 1/2 16 lln. (+ instroom)

groep 3 14 lln.

groep 4 13 lln.

groep 5 18 lln.

groep 6/7 21 lln.

groep 8. 20 lln.

Er wordt binnen de groepen gewerkt met:

-een basisarrangement

-een intensief arrangement en

-een plusarrangement.

Per schooljaar, afhankelijk van het aantal leerlingen en m.b.t. hun onderwijsbehoeften worden de groepen ingedeeld.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
98
Landelijk gemiddelde
214

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

 • Alles wat je wilt weten over de opvang:

  Hoe wordt opvang geregeld?

  Opvang voor schooltijd
  • In samenwerking met SKIK
  Tussenschoolse opvang
  • Er is geen opvang
  Opvang na schooltijd
  • In samenwerking met SKIK

  Waar vindt de opvang plaats?

  Opvang voor schooltijd
  In het schoolgebouw
  Tussenschoolse opvang
  Er is geen opvang
  Opvang na schooltijd
  In het schoolgebouw

  Zijn er kosten voor de ouders?

  Opvang voor schooltijd
  Ja
  Tussenschoolse opvang
  Er is geen opvang
  Opvang na schooltijd
  Ja
 • Wanneer zijn de vrije dagen en schoolvakanties?

  VanTot en met
  Herfstvakantie15-10-202223-10-2022
  Kerstvakantie24-12-202208-01-2023
  Voorjaarsvakantie25-02-202305-03-2023
  Meivakantie29-04-202307-05-2023
  Zomervakantie22-07-202303-09-2023
 • Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties?

  Ja

Weergave Schooltijden en opvang

Welk rooster hanteert deze school?

Continurooster

korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één of meerdere middagen per week vrij

Vijf gelijke dagen model

vijf identieke schooldagen zonder vrije middag

Anders, namelijk:

groep 1 t/m 3 gaan op vrijdag tot 12.00 uur naar school en zijn 's middags vrij.

Opmerkingen bij het rooster
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdaggroep 1 t/m 3 12.00 uit en 's middags vrij.

Handige informatie

 • Op welke manier worden ouders betrokken bij deze school?

  De driehoek kind ouder school is de enige manier om samen

  zorg te dragen voor een optimale ontwikkelingen van het kind.

  Het is voor ons van groot belang ouders te betrekken bij de

  activiteiten van hun kind (eren). Waar nodig worden er

  frequent gesprekken gevoerd over de onderwijsbehoeften van

  het kind. Door tijdig en goed naar elkaar te luisteren en gebruik

  te maken van elkaars kennis kan er gezorgd worden dat er

  tijdig keuze gemaakt worden waarbij het kind waar nodig optimaal

  ondersteund kan worden.

 • Op welke manier informeert deze school de ouders?

  Naast de maandelijkse nieuwsbrief , de jaarkalender, de schoolgids, facebook en mails

  worden ouders tijdig geïnformeerd over activiteiten binnen school.

  Daarnaast is er regelmatig sprake van telefoongesprekken en gesprekken op school.

  Het vaste ouderpanel verzorgd in samenwerking met teamleden een aantal ouderavonden per schooljaar.

  Op deze avonden worden ouders geïnformeerd over activiteiten en ontwikkelingen binnen het onderwijs

  op school. Hier worden ouders ook uitgenodigd samen met het team van gedachten te wisselen en

  elkaar te inspireren de juiste dingen te doen.

 • Hoe kunnen ouders meedenken en -praten over het beleid?

  Ouders praten mee via:

  • via het ouderpanel bij ouderavonden.
  • Medezeggenschapsraad
 • Wat is de klachtenregeling?

  Ouders kunnen altijd als eerste terecht bij de leerkracht van hun kind met klachten.

  Mocht dit niet voldoende zijn dan kan met de directeur een gesprek gevoerd worden.

  Tevens werkt school met een vertrouwenspersoon, een onafhankelijke ouder.

 • Bij welke activiteiten werkt de school samen met ouders?

  - excursies.

  - creatieve middagen.

  - koken.

  -organiseren van vieringen.

 • Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?

  €17,50

  Wat wordt met dat geld gedaan?

  • Kerst
  • Sinterklaas
  • laatste schooldag
  • pasen
  • vieringen

  Zijn er overige vrijwillige schoolkosten?

  Ja

  Wat wordt daarmee betaald?

  De schoolreisjes.

  Extra informatie over ouderbijdrage

  De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Wij sluiten geen kinderen uit van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

 • Hoe melden ouders hun kind ziek of afwezig?

  Over schoolverzuim

  Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

  Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.

  Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

  Hoe melden ouders hun kind ziek?

  De ouders doen dit bij voorkeur telefonisch.

  Waar dit niet mogelijk is mag het ook via mail.

  Hoe vragen ouders verlof aan voor hun kind?

  Ze vullen hiervoor een verlofaanvraagformulier in.

Waar wonen de leerlingen van deze school?

In welk postcodegebied wonen de leerlingen van deze school?

PostcodegebiedAantal leerlingenPercentage
85016566,3%
85021010,2%
852766,1%
8493<5
8503<5
8506<5
8507<5
8512<5
8515<5
8517<5
8521<5
9682<5
Dr EA Borgerschool (Joure) | Scholen op de kaart (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated:

Views: 5535

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.