Het onderwijs - Dr EA Borgerschool (Joure) | Scholen op de kaart (2024)

Koningin Julianalaan 3 8501 HL Joure

Het onderwijs - Dr EA Borgerschool (Joure) | Scholen op de kaart (1)
 • Basisonderwijs
 • Protestants-christelijk
 • 98 leerlingen
 • Download de Schoolgids

Het team

Toelichting van de school

Er is op de E.A. Borgerschool een enthousiast en relatief jong team werkzaam, bestaande uit vijf meesters en negen juffen. Dat is redelijk uniek in onderwijsland en het geeft een geweldige ontwikkelingsgerichte dynamiek binnen het team.

Vakleerkrachten op deze school

 • Bevordering van het taalgebruik
 • Drama
 • Handvaardigheid
 • Muziek
 • Spel en beweging / bewegingsonderwijs
 • Tekenen
 • Wetenschap en Technologie

Hoe wordt vervanging geregeld?

Daar waar gewerkt wordt in duo's wordt de duo-collega waar mogelijk eerst ingezet. We werken zoveel mogelijk met vaste bekende invallers.

Waar dit laatste niet lukt proberen we intern te schuiven zodat de leerkracht bekend is voor de groep waar ingevallen wordt.

Directie van de school

 • Sander Boersma

  Directeur

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Extra mogelijkheden op deze school

 • Bibliotheek
 • Speellokaal
 • Gymlokaal

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We bieden als school de basisondersteuning.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We werken aan een protocol voor dyscalculie.

Download het ondersteuningsprofiel

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

 • Taal en rekenen Specialisten: 8

  Taal en rekenen

  Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
  • Dyslexiespecialist
  • Intern begeleider
  • Orthopedagoog
  • Rekenspecialist
  • Remedial teacher
  • Specialist meer- en hoogbegaafdheid
  • Taalspecialist
  • Logopedist
  Toelichting van de school
  De leerkracht en de Intern Begeleider stemmen af welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Hiervoor worden groepsbesprekingen en ook gesprekken over individuele leerlingen gehouden. Als de ontwikkeling van kinderen niet verloopt zoals het eigenlijk wel zou moeten, wordt gekeken naar de speciale onderwijsbehoeften van het kind. Er wordt gekeken wat de leerkracht(en) in de aanpak kunnen aanpassen om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Deze extra hulp wordt hoofdzakelijk gegeven binnen de eigen groep met een apart leerprogramma of speciale aanpak. Dit geldt zowel voor kinderen die bovengemiddeld presteren als voor kinderen wiens ontwikkeling stilstaat of achteruitgaat. Doorgaans komen leerkracht(en) en IB er hier prima uit. Is er meer informatie nodig dan kan men terugvallen op specialisten binnen CBO-Meilân die mee kunnen denken in wat het kind nodig heeft
 • Sociaal-emotioneel Specialisten: 6

  Sociaal-emotioneel

  Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
  • Gedragsspecialist
  • Intern begeleider
  • Orthopedagoog
  • Remedial teacher
  • Specialist meer- en hoogbegaafdheid
  • Ergotherapeut
  Toelichting van de school
  We werken op de E.A. Borgerschool met een ondersteuningsprofiel. We brengen door gesprek met kind/ouders en onze eigen observaties in kaart wat de onderwijsbehoeften van een leerling zijn. Mocht er specifieke (externe) hulp nodig zijn, dan kunnen we vertrouwen op een groot en breed netwerk van specialisten.
 • Gedrag, werkhouding en taakaanpak Specialisten: 4

  Gedrag, werkhouding en taakaanpak

  Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
  • Gedragsspecialist
  • Intern begeleider
  • Orthopedagoog
  • Remedial teacher
  Toelichting van de school

  Op de E.A. Borgerschool is een gediplomeerde Rots en water trainer aanwezig, voor zowel onder- als bovenbouw. Hij verzorgt aan elke groep een aantal basislessen met daarnaast lessen in kleinere groepen of individuele sessies. Op het gebied van werkhouding en taakaanpak werken we met het concept Building Learning Power (https://buildinglearingpower.com). Tenslotte wordt er tijdens instructies gewerkt met het model van Expliciete Directe Instructie.

 • Motorische en lichamelijke ontwikkeling Specialisten: 6

  Motorische en lichamelijke ontwikkeling

  Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
  • Intern begeleider
  • Orthopedagoog
  • Remedial teacher
  • Fysiotherapeut
  • Ergotherapeut
  • Logopedist
  Toelichting van de school
  We zijn partner van het project 'spelenderwijs in beweging'. Er wordt aan het begin van het jaar een motorische screening afgenomen en er worden na analyse lessen aangeboden. Daarnaast ontvangen we voor groep 1 t/m 4 de beweegkalender en ook is er vanuit het project scholing beschikbaar voor de leerkrachten.
 • Medisch handelen en persoonlijke verzorging Geen specialisten

  Medisch handelen en persoonlijke verzorging

  Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

  Er zijn op deze school geen specialisten werkzaam binnen dit aandachtsgebied.

Kwaliteitszorg en schoolplan

 • Welke doelen staan in het schoolplan?

  Het schoolplan heeft onderwijskundige en organisatorische doelen en geeft richting aan het onderwijs voor de komende vier jaar.

 • Hoe bereikt de school de doelen?

  Het schoolplan is een vierjarenplan en geeft richting aan de schoolontwikkeling. In het schooljaarplan worden de doelen uitgewerkt, ingericht en aan het eind van elk jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

 • Heeft de school extra aanbod voor het jonge kind?

  De school heeft het volgende extra aanbod voor het jonge kind:

  • Kinderopvang
  • Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / peuteropvang
 • Met wie werkt de school samen bij de aanbod voor het jonge kind?

  De school werkt samen met:

Het onderwijs - Dr EA Borgerschool (Joure) | Scholen op de kaart (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated:

Views: 5537

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.